ITA
Il codice etico del Sistiana-Sesljan è il documento che definisce le nostre norme etiche e sociali alle quali ogni persona della Società si deve attenere.

Dall’attuazione dello stesso si genera la qualità delle nostre azioni, sia in termini di comportamenti interni, sia per quanto riguarda i rapporti con Società terze ed Enti Federali.

SLO
Etični kodeks Sistiane-Sesljan je dokument, ki definira etične in socialne norme, katerih se mora držati vsaka oseba društva.

Od izvajanja le tega se ustvarja kakovost naših dejanj, bodisi glede notranjega vedenja, bodisi glede na odnose z drugimi društvi in zveznimi organi.

CODICE ETICO: Sistiana-Sesljan

Il codice etico costituisce un insieme di principi e di linee guida la cui osservanza è di fondamentale importanza per il conseguimento di:

 • Imparzialità
 • Trasparenza
 • Onestà
 • Salute e sicurezza delle persone
 • Valore della persona
 • Qualità
 • Responsabilità verso la collettività

L’attività del Sistiana-Sesljan è regolata nel dettaglio:

Imparzialità
Al Sistiana-Sesljan si evita qualsiasi forma di discriminazione che sia basata su età, sesso, stato di salute, razza, nazionalità, opinioni politiche e religione.

Trasparenza
Tutti coloro che vogliono partecipare alle attività e alle interezioni personali facenti capo a Sistiana-Sesljan sono tenuti a dare informazioni: complete, corrette, comprensibili ed accurate per consentire agli altri di elaborare decisioni autonome e consapevoli. In particolare ognuno dovrà confrontarsi in modo chiaro e comprensibile e tenere comportamenti collaborativi.

Onestà
Nello svolgimento delle attività e nelle relazioni di qualunque tipo e natura, i collaboratori sono tenuti a rispettare con diligenza le direttive societarie, il codice etico e i regolamenti interni.
In nessun caso il perseguimento dell’interesse e/o degli obiettivi del Sistiana-Sesljan può giustificare una linea di condotta non onesta.

Salute e sicurezza delle persone
Il Sistiana-Sesljan pone costante attenzione all’integrità fisica dei propri atleti, collaboratori e ospiti e mantiene i propri ambienti e le proprie strutture sicuri e salubri nel rispetto delle norme in vigore.

Valore della persona
I collaboratori del Sistiana-Sesljan costituiscono un indispensabile fattore di successo. Per questo motivo il Sistiana-Sesljan tutela e promuove il valore delle proprie persone, qualunque ruolo abbiano, allo scopo di massimizzarne il grado di soddisfazione ed accrescerne il patrimonio di competenze di ognuno. Pertanto, nella gestione dei rapporti che implicano l’instaurarsi di relazioni gerarchiche, il Sistiana-Sesljan richiede che l’autorità sia esercitata con equità e correttezza, vietando ogni comportamento che possa essere ritenuto lesivo della dignità ed autonomia della persona.

Qualità
Il Sistiana-Sesljan orienta la propria attività al bene della collettività in cui opera e cerca di perseguire nella maniera più sostenibile possibile la propria responsabilità sociale in collaborazione coi propri partner sul territorio italiano e sloveno, siano essi istituzionali, commerciali o associativi.

Responsabilità verso la collettività
Il Sistiana-Sesljan è consapevole dell’incidenza che le proprie attività possono avere sulle condizioni, sul servizio sportivo e sul benessere generale della collettività locale, italiana e slovena, nonché dell’importanza dell’accettazione sociale e culturale delle comunità in cui opera. Per questo motivo, il Sistiana-Sesljan intende condurre le attività finalizzate al conseguimento dell’oggetto sociale in funzione dell’apprezzamento sociale, nel rispetto di tutti.

ETIČNI KODEKS: Sistiana-Sesljan

Etični kodeks sestavlja sklop načel in smernic katerih spoštovanje je bistvenega pomena za dosego:

 • Nepristranskosti
 • Trasparence
 • Poštenosti
 • Zdravja in varstva ljudi
 • Vrednost osebe
 • Kakovosti
 • Odgovornosti do skupnosti

Aktivnost Sistiane-Sesljan je podrobno urejena:

Nepristranskost
Pri Sistiani-Sesljan se izogibamo kakršnikoli obliki diskriminacije, ki temelji nastarosti, spolu, zdravju, rasi, narodnosti, političnih stališčih in veri.

Trasparenca
Kdor želi sodelovati pri aktivnostih in pri osebnih interakcijah Sistiane-Sesljan mora dajati informacije: popolne, pravilne, razumljive in natančne, da omogoča drugim sprejemanje avtonomnih in zavestnih odločitev. Posebno vsakdo se bo moral soočati na jasen in razumljiv način ter imeti sodelujoče vedenje.

Poštenost
Med izvajanjem aktivnosti in pri odnosih kakršnekoli oblike in narave, sodelavci morajo spoštovati z marljivostjo društvene direktive, etični kodeks in notranji pravilnik. V nobenem primeru zasledovanje interesa in/ali ciljev Sistiane-Sesljan lahko upraviči nepošteno vedenje.

Zdravje in varnost oseb
Sistiana-Sesljan daje konstantno pozornost fizični integriteti svojih atletov,
sodelavcev in gostov ter vzdržuje lastno okolje in strukture varne in zdrave v skladu z veljavnimi predpisi.

Vrednost osebe
Sodelavci Sistiane-Sesljan so nepogrešljiv dejavnik uspega. Zato Sistiana-Sesljan ščiti in promovira vrednost svojih ljudi, kakršno koli vlogo imajo, s ciljem maksimizacije stopnje zadovoljstva in povečanja dediščine spretnosti vseh. Torej pri upravljanju odnosov, ki vključujejo vzpostavitev hierarhije, Sistiana-Sesljan zahteva, da avtoriteto se izvaja pravično in pravilno ter prepoveduje kakršnokoli vedenje, ki bi lahko škodilo dostojanstvu in samostojnosti osebe.

Kakovost
Sistiana-Sesljan usmerja svojo dejavnost v dobro skupnosti v kateri deluje in skuša zasledovati njeno socialno odgovornost na najbolj trajnosten način, v sodelovanju s svojimi institucionalnimi, komercialnimi in društvenimi partnerji na slovenskem in italijanskem teritoriju.

Odgovornost do skupnosti
Sistiana-Sesljan se zaveda vplijva svojih dejavnosti na stanje, na športne usluge in splošno blaginjo krajevne skupnosti, italijanske in slovenske, ter pomembnosti sprejemanja družbenega in kulturnega sprejemanja skupnosti, v kateri deluje. Zaradi tega, Sistiana-Sesljan namerava izvajati dejavnosti namenjene doseganju društvenega namena v funkciji cenjenjna skupnosti, v spoštovanju vseh.

Condividi questa pagina