Lo statuto qui riportato regola la vita interna ed il funzionamento del Sistiana-Sesljan, nel rispetto delle norme inderogabili poste dal Codice Civile.

Contiene i seguenti articoli:

Spodaj navedeni statut urejuje obratovanje Sistiane-Sesljana v skladu z normami iz civilnega zakonika.

Status sestavljajo naslednje postavke:

Titolo I / I. razdelek
Denominazione, sede, oggetto e durata / Naziv, sedež, dejavnost in trajanje

 • Articolo 1 – Denominazione e sede / 1. člen – Naziv in sedež
 • Articolo 2 – Colori ed eventuale emblema sociale / 2. člen – Barve in morebitni znak podjetja
 • Articolo 3 – Oggetto / 3. člen – Dejavnost
 • Articolo 4 – Durata /4. člen – Trajanje

  Titolo II / II. razdelek
  Della vita associativa / Članstvo

 • Articolo 5 – Domanda di ammissione / 5. člen – Vloga za včlanitev
 • Articolo 6 – Diritti e doveri dei soci / 6. člen – Pravice in obveznosti članov
 • Articolo 7 – Decadenza dei soci / 7. člen – Prenehanje funkcije članom

  Titolo III / III. razdelek
  Degli organi associativi / O organih društva

 • Articolo 8 – Organi sociali / 9. člen – Organi društva
 • Articolo 9 – Convocazione e funzionamento dell’Assemblea generale / 9. člen – Sklic in delovanje občnega zbora članov
 • Articolo 10 – Partecipazione all’Assemblea / 10. člen – Sodelovanje na občnem zboru
 • Articolo 11 – Assemblea ordinaria / 11. člen – Redni občni zbor
 • Articolo 12 – Assemblea straordinaria / 12. člen – Izredni občni zbor
 • Articolo 13 – Validità Assembleare / 13. člen – Sklepčnost občnega zbora
 • Articolo 14 – Audio/video assemblee / 14. člen – Občni zbori preko avdio/video povezave
 • Articolo 15 – Il Consiglio Direttivo / 15. člen – Upravni odbor
 • Articolo 16 – Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente / 16. člen – Odstop s funkcije in razlogi za prenehanje mandata upravnemu odboru in predsedniku
 • Articolo 17 – Compiti del Consiglio Direttivo / 17. člen – Naloge upravnega odbora
 • Articolo 18 – Il Presidente / 18. člen – Predsednik
 • Articolo 19 – Il Vice Presidente / 19. člen – Podpredsednik
 • Articolo 20 – Il Segretario e il Tesoriere / 20. člen – Tajnik in blagajnik
 • Articolo 21 – Organo di revisione / 21. člen – Revizorski organ

  Titolo IV / IV. razdelek
  Patrimonio e scritture contabili /Premoženje in računovodske listine

 • Articolo 22 – Patrimonio / 22. člen – Premoženje
 • Articolo 23 – Il rendiconto economico /23. člen – Izkaz poslovnega izida
 • Articolo 24 – Anno sociale / 24. člen – Socialno leto

  Titolo V / V. razdelek
  Disposizioni finali /Končna določila

 • Articolo 25 – Regolamento sociale interno / 25. člen – Notranji družbeni predpisi
 • Articolo 26 – Trasformazione – Terzo settore / 26. člen – Preoblikovanje – Tretji sektor
 • Articolo 27 – Scioglimento / 27. člen – Prenehanje
 • Articolo 28 – Clausola compromissoria /28. člen – Arbitražna klavzula
 • Articolo 29 – Norma di rinvio / 29. člen – Veljavni predpisi
Statuto Sociale 2024 (.pdf)
Statut 2024 (.pdf)

Condividi questa pagina